FINANCIËN – BALANS

 

Publicatiebalans per 31 december 2015:

 

ACTIVA

Bedrag in €

PASSIVA

Bedrag in €

Collectie

30.000

Stichtingskapitaal

(15.635)

Voorraden

2.041

Schulden Lange Termijn

47.243

Vorderingen

1319

Schulden Korte Termijn

6.639

Liquide Middelen

4888

Totaal

38.247

Totaal

38.247

 

Toelichting:
Materiële vaste activa
Verbouwing Inventaris Collectie
__________ __________ __________
__________ __________ __________
Boekwaarde per 1 januari 0 0 0
Investeringen verslagjaar 0 0 0
Desinvesteringen verslagjaar 0 0 0
———— ———— ————
0 0 0
Afschrijvingen verslagjaar 0 0 0
———— ———— ————
Boekwaarde per 31 december 0 0 0
======= ======= =======
Bestaande uit:
Verkrijgingsprijs 0 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0
———— ———— ————
Boekwaarde per 31 december 0 0 0
======= ======= =======
Afschrijvingspercentage per jaar 10 20 0
2015 2014
________ ________
________ ________
Voorraden
Ansichtkaarten 180 200
Overige artikelen 2.141 2.147
———— ————
2.321 2.347
Voorziening incourantheid 281 265
———— ————
2.041 2.082
======= =======
Debiteuren
Nominale vorderingen 0 0
Af: Voorziening dubieus 0 0
———— ————
Waarde 31 december 0 0
======= =======
Belastingen en premies sociale verzekeringen
n.v.t. 0 0
======= =======
Overige vorderingen
Waarborgsom huur Zuiderspui 182 182
Overige 0 0
———— ————
182 182
======= =======
Overlopende activa
Stichting MuseumJaarKaart 226 825
Bijzondere baten/ energie 221 226
Verzekeringspremies 221 206
Telefoonkosten 36 34
Contributies en Lidmaatschap 116 101
Energie 317 0
Ontvangen rente 0 1
———— ————
1.137 1.392
======= =======
Liquide middelen
Kas 89 823
ING – Bank 4.756 2.890
ING – Spaarrekening 43 42
Gelden onderweg 0 -16
———— ————
4.888 3.739
======= =======
2015 2014
PASSIVA ________ ________
________ ________
Kapitaal
Saldo 1 januari -18.432 -20.246
Resultaat verslagjaar 2.797 1.813
Opbrengst collectie 0 0
———— ————
Saldo per 31 december -15.635 -18.432
======= =======
Lening Rabobank
Dit betreft een aflossingsvrije lening voor onbepaalde tijd.
Stand per 1 januari 14.500 14.500
Opgenomen 0 0
Afgelost 0 0
———— ————
14.500 14.500
======= =======
Lening 1 J.H.I. Hetteling
Dit betreft een lening voor onbepaalde tijd.
Er is geen rente overeengekomen
Stand per 1 januari 6.547 6.812
Opgenomen 529 2.600
Afgelost 642 2.864
———— ————
6.435 6.547
======= =======
Lening 2 J.H.I. Hetteling (Aankoop Collectie)
Dit betreft een annuïteitenlening. De maandelijkse
annuïteit bedraagt €200,00.
Stand per 1 januari 27.899 29.443
Opgenomen 809 856
Afgelost 2.400 2.400
———— ————
26.309 27.899
======= =======
Kredietinstellingen
n.v.t.
Stand per 31 december 0 0
======= =======
Crediteuren
Saldo per 31 december -121 0
———— ————
Totaal -121 0
======= =======
Belastingen en premies sociale verzekering
n.v.t. 0 0
———— ————
0 0
======= =======
Overlopende passiva
Energie 55 786
Administratiekosten 6.585 5.980
Bankkosten 39 32
Rente lening Rabobank 81 84
———— ————
6.760 6.881
======= =======